Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
พิธีปิด โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ภายใต้การบริหารงานของ นายสุขเกษม แมเราะดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นประธานในพิธีปิด โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล เพื่อเป็นการสนับสนุนและร่วมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โดยมี นายพีรพัฒน์ เจษฎาวุฒิกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา7วัน ในการตั้งด่าน ดังนี้
1. เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกถึงหน้าที่ของตนในการขับขี่รถอย่างระมัดระวัง
4. เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนผู้สัญจรไป-มา
และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโด อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
         
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2567