Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
28 มี.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
11 ม.ค. 2565 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
05 ต.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
23 ก.ย. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 8/2563 (ปน 0023.2/ว19102 ลว 23 กันยายน 2563)
25 ส.ค. 2563 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ใบลา
18 มิ.ย. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
13 พ.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
06 พ.ค. 2562 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโด
19 พ.ค. 2561 ปัตตานี ยะรัง อบต.กระโด แผนอัตากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : abt_krado@hotmail.com
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด