Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
ประชากร
                   จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอยะรัง เมื่อวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,717 คน จำแนกเป็นชาย 2,361 คน หญิง 2,356 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 434 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 987 ครัวเรือน ดังนี้

สภาพแวดล้อม
                   คุณภาพของน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มีปัญหามลภาวะสามารถอุปโภค/บริโภค สภาพอากาศ สะอาดบริสุทธิ์ เนื่องจากชุมชนไม่แออัด ไม่มีปัญหาเรื่องขยะ
การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน   2       แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           จำนวน   5       แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัยเรียน       จำนวน   1       แห่ง
- โรงเรียนปอเนาะ                                จำนวน   2       แห่ง
- โรงเรียนตาดีกา/ศูนย์จริยธรรม              จำนวน   6       แห่ง
- ศูนย์ กศน.ตำบลกระโด                       จำนวน   1       แห่ง     

ศาสนา
                   ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีมัสยิด สุเหร่า และกูโบร์หรือป่าช้าของศาสนาอิสลามหลายแห่ง ประเพณีความเชื่อต่างๆ จึงเป็นตามศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ การถือบวชในเดือนรอมฏอน การจัดงานเมาลิดและฉลองวันตรุษอีฏิลอัฏฮา (รายอปอซอ,รายอฮัจยี) และอาหารการกิน การเรียนในโรงเรียนสอนศาสนา
- มัสยิด                              จำนวน   6       แห่ง
- บาลาเซาะห์                       จำนวน   6       แห่ง

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
                   ตำบลกระโด ประชาชาชนมีการรักษาวัฒนธรรมไทยอิสลามอันโดดเด่น มีประเพณีเมาลิด  งานบุญฉลองวันตรุษอีฏิลอัฏฮา (รายอปอซอ,รายอฮัจยี) วัฒนธรรมการแต่งกายแบบชาวมุสลิมทั่วไป ผู้หญิงนุ่งผ้าถุง ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง และการละหมาด    


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด