Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
การบริหารงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
การดำเนินงาน
การให้บริการ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข่าวกิจกรรมรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศ-มติ ก.ท.จ. / ก.อบต.จ. ปัตตานี
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การใช้งบประมาณ
ITA
การประเมิน ITA
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
หนังสือสั่งการ ของ อบต.
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
เว็บบอร์ด
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ข้อเสนอแนะ ติชม
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
                   ตำบลกระโด เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบลของอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี มีการ   ปกครองแบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน มีการยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านกระโด ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรัง ไปทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง ประมาณ 9  กิโลเมตร

ลักษณะภูมิศาสตร์
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด เป็นที่ราบลุ่ม โดยประมาณ 60% ของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มใช้ทำนา ส่วนอีกประมาณ 40% เป็นที่ดอน ซึ่งประชาชนในตำบลจะใช้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ทำสวน ปลูกยางพาราและเลี้ยงสัตว์
                   ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด มีคลองส่งน้ำชลประทาน จำนวน 2 สาย ไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 และมีคลองตามธรรมชาติอีกหลายสาย ซึ่งเมื่อเข้าฤดูฝนน้ำจะท่วมขังพื้นที่การเกษตร

การคมนาคม
                   สำหรับเส้นทางคมนาคม มีถนนสายหลัก ๆ ดังนี้ คือ
                   - ถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สายยะลา - ปัตตานี ผ่านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ของตำบลกระโด มีรถยนต์โดยสารประจำทางบริการ
                   - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หมายเลข 23016 สายบ้านบาซากะจิ ตำบลกระโด อำเภอ ยะรัง - บ้านปาแน ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เป็นถนนที่แยกจากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ผ่านหมู่ที่ 1,2 และหมู่ที่ 5 ตำบลกระโด
                   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 23020 สายบ้านปรีกี ตำบลกระโด อำเภอยะรัง - บ้านวัดโคกหญ้าคา ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง เป็นถนนแยกจากถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ผ่านหมู่ที่ 3 ตำบลกระโด ไปยังตำบลคลองใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อกับอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
                   - ถนนสายบ้านกูแบบาเดาะ ตำบลกระโด - บ้านต้นพิกุล ตำบลวัด อำเภอยะรัง เป็นถนนที่แยกจากถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 23016 สภาพเป็นถนนลาดยาง ยาวประมาณ 2,900 เมตร


 

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกระโด

ที่ตั้งอบต. กระโด  หมู่ที่ 1  ตำบลกระโด  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ 94160
โทรศัพท์ : 0-7371-0530  E-mail : sao.krado@gmail.com 
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
แผนที่ Google Map องค์การบริหารส่วนตำบลกระโด Street View อบต. กระโด